Prawo odstąpienia od umowy / zwroty

Informacje ogólne

Nasi klienci mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny, z zachowaniem zasad opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od zawartej umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem klient wyśle stosowne oświadczenie.

Poniżej formy w jakich można złożyć oświadczenie:

 • pocztą na adres:

Pro-Jex

Krasków 123/2

46-200 Kluczbork

 • e-mailem na adres: zwrot@pro-jex.pl

 • Konsument może skorzystać z formularza udostępnionego przez nas jednak nie jest to obowiązkowe.

  Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości odstąpienia od umowy w formie elektronicznej, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną.  W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem tego terminu. Towar należy odesłać na adres:

  Pro-Jex

  Krasków 123/2

  46-200 Kluczbork

  Skutki odstąpienia od umowy:

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Państwa płatności łącznie z kosztami dostawy rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez nas oferowany), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia jej odesłania. Jeżeli Klient poda błędny numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu.

  Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.

  Zwrotu płatności dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Żaden ze sposobów zwrotu płatności nie spowoduje powstania dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

  Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru ich wysokość szacowana jest maksymalnie na kwotę 15 PLN.  Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, konsument odpowiada za zmniejszenie wartości sprzedawanego towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu producenta wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną (jeśli takie występują). Jedynie taki sposób pakowania minimalizuje ryzyko zniszczenia towaru w czasie transportu. Oryginalne opakowanie bardzo często stanowi integralną część nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna. Niezależnie od oryginalnego opakowania producenta zalecane jest, w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia, dodatkowe zabezpieczenie towaru na czas transportu.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. i na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mailowy. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument może otrzymać od sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Podpisaną kopię faktury korygującej prosimy odesłać do sprzedawcy.

  Jeżeli jakość lub stan towaru ulegnie pogorszeniu i jego wartość ulegnie zmniejszeniu a zmiany te będą wykraczały poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo wystąpić o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.

   

  Brak możliwości odstąpienia od umowy:

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  Spory związane z usługami świadczonymi przez firmę PRO-JEX będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

   

   

   

  Reklamacje:

  Adres do składania reklamacji. 

  Pro-Jex

  Krasków 123/2

  46-200 Kluczbork

  Firma PRO-JEX odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy oraz Reklamacje z tytułu rękojmi pod adresem rma@pro-jex.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  -imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  -datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  -przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma PRO-JEX niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PRO-JEX lub PRO-JEX nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
  Firma PRO-JEX rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PRO-JEX nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PRO-JEX.

  Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych przez Klientów do nas w formie dostawy "za pobraniem".

  .