REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego w tym działającego pod domeną: www.pro-jex.pl. Regulamin jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014, poz. 827 )

 

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Pro-Jex Marek Kwitek

Krasków 123/2

46-200 Kluczbork

 

Na powyższy adres prosimy kierować korespondencję oraz przesyłki.

 

Tel. (48) 77 544 1933 (Pon - Pt od 7:00 do 15:00)

e-mail: info@pro-jex.pl

 

Dane rejestrowe:

Wpis do EDG miasta Kluczbork nr. 8280.

REGON: 160305391

NIP: 751-162-81-86

 

Numer rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK S.A. 63 1090 2170 0000 0001 0295 3155

 

 

Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i nie uwzględniają kosztów wysyłki towaru.

Ceny towarów są cenami Brutto.

Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamówienia można składać przez 24h na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.

Do każdego zamówienia dodawany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Faktury VAT.

Towar zakupiony i zapłacony do godziny 10:00 jest nadawany tego samego dnia roboczego.

To samo dotyczy przesyłek pobraniowych.

Wysyłki kurierskie obsługuje DPD

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki a co za tym idzie koszty poniesione przez firmę PRO-JEX z tego tytułu będą egzekwowane drogą sądową.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu

 

 

Polityka prywatności prezentuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania pozyskanych od Klientów firmy PRO-JEX - domena: www.pro-jex.pl danych osobowych

PRO-JEX dokłada wszelkich starań aby zapewnić poszanowanie prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z naszej domenywww.pro-jex.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

Sklep internetowy nie zbiera w automatyczny sposób żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas korzystania z domeny.

PRO-JEX zbiera za pośrednictwem domeny internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupu i procesu rejestracji na domenie, niżej wymienione dane osobowe:

1. imię i nazwisko

2. adres

3. adres e-mail

4. numer telefonu

5. NIP - jeżeli Klientem jest firmą

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania zakupu i rejestracji w naszej domenie. W/w dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, reklamacji oraz innych celów będących ściśle powiązanych ze złożonym przez klienta zamówieniem.

W celu realizacji umowy sklep może udostępniać w/w zebrane od Państwa dane dla takich podmiotów jak: firmy transportowe, operator systemów płatności.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************

 

 

Regulamin do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego pro-jex.pl


Właścicielem sklepu internetowego pro-jex.pl, działającego pod adresem www.pro-jex.pl, zwanym w dalszej części regulaminu Sklepem, jest:
Pro-Jex Marek Kwitek
Krasków 123/2 46-200 Kluczbork
NIP 751-162-81-86 Regon 160305391

Firma PRO-JEX jest legalnie działającym podmiotem gospodarczym na podstawie wpisu do EDG miasta Kluczbork nr. 8280.

Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i nie uwzględniają kosztów wysyłki towaru.

Ceny towarów są cenami Brutto.

Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamówienia można składać przez 24h na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.

Do każdego zamówienia dodawany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie rachunku.

Towar zakupiony i zapłacony do godziny 11:30 jest nadawany tego samego dnia roboczego.

To samo dotyczy przesyłek pobraniowych.

 

Zgodnie z "Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący przez internet prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu.

 

Art. 7 ust.1 "1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem." 

z wyjątkiem wypadków zawartych w art. 10 ust.3

"Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych." 

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 

Każdy kupujacy ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru lub sposobu funkcjonowania sklepu. 

 

Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby firmy tj.

W przypadku reklamacji towaru nalezy odesłać na w.w. adres pismo reklamacyjne wraz  z reklamowanym towarem.

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądania wskazanego w piśmie reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego pisma. 

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w piśmie reklamacyjnym, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. 

 

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki a co za tym idzie koszty poniesione przez firmę PRO-JEX z tego tytułu będą egzekwowane drogą sądową.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

Pro-Jex

Marek Kwitek